Política de privacitat

Política de privacitat

POLÍTICA PRIVACITAT WEBDELALBUM.ORG

La present Política de Privacitat té per objecte facilitar i posar a l’abast dels usuaris tota la informació relativa al tractament de les seves dades personals fruit de l’ús del portal web www.webdelalbum.org (des d’ara “el Portal”) d’acord amb el que disposa el Reglament General de Protecció de Dades 679/2016 (en endavant “RGPD”) i la Llei Orgànica de Protecció de Dades Personals i Garantia de Drets Digitals 3/2018 (en endavant “LOPDGDD”).

1. Responsable del tractament de dades

De conformitat a l’article 13 del RGPD li informem de que el responsable del tractament de les dades de la web és l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum situada en C / Sant Agustí 6, baixos, 08012 Barcelona, i amb número CIF G67023309 (des d’ara “ÀLBUM”).

ÀLBUM és una associació formada per editors independents (vostè pot consultar els editors a https://webdelalbum.org/ca/qui-som, en conseqüència, les seves dades podran ser tractades pels membres d’ÀLBUM suposant que tots dos siguin Co-responsables del tractament de les seves dades .

2. Finalitats del tractament de dades

En funció de les funcionals que l’usuari vulgui gaudir durant la seva navegació en el Portal podrem tenir accés a les següents dades:

(i) dades identificatives: nom, cognom, adreça…

(ii) dades econòmiques: número de compte corrent, número de targeta

(iii) dades de contacte: telèfon, e-mail

El responsable tractarà les dades per a les següents finalitats:

– Gestionar i formalitzar el registre en el formulari de l’apartat de Fes-te Amic del Portal.

– Formalitzar, gestionar, mantenir la inscripció i gaudiment de les jornades de formació en el formulari de l’apartat Fòrum del Portal, així com la coordinació i gestió del cobrament.

– Respondre i atendre les sol·licituds i consultes que l’usuari pugui fer per qualsevol mitjà de contacte amb el Responsable.

– Enviar informacions del Butlletí de Notícies en aquells casos que l’usuari s’hagi subscrit a aquest i d’acord amb el detall contingut en l’apartat 3 de la present Política General de Privacitat.

– Millorar els serveis, continguts i el Portal.

– Donar compliment a obligacions legals o en relació a una relació contractual amb l’usuari.

3. Enviament d’informacions del Butlletí de Notícies

En el supòsit que l’usuari hagi autoritzat, mitjançant la marcació de la casella pertinent en els formularis, la subscripció al Butlletí de Notícies, ÀLBUM li enviarà informació sobre les seves activitats, formacions, serveis, novetats, etc.

L’usuari inscrit al Butlletí de Notícies, pot revocar el seu consentiment de rebre comunicacions en qualsevol moment, mitjançant el link o botó a l’efecte en cadascuna de les comunicacions, o comunicant la seva voluntat de revocar el consentiment mitjançant els següents canals:

(i). Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@webdelalbum.org

(ii). Correu postal dirigit a l’Asociación de Editores de Libros Álbum situada en c. Sant Agustí 6, baixos, 08012 Barcelona

4. Destinataris

ÀLBUM és el destinatari principal de les dades personals dels usuaris. En casos puntuals les dades podran ser tractades per membres d’ÀLBUM, en aquest cas les dues parts seran Co-responsables del tractament (veure apartat 1). En cap cas les dades seran tractades per a finalitats pròpies.

Les dades personals obtingudes de l’usuari no seran venudes, llogades, cedides o posades a disposició de tercers, excepte a aquells proveïdors de serveis d’ÀLBUM que requereixin accés a les dades, en qualsevol cas es farà amb les garanties legals pertinents i en cap cas tractaran les dades per a finalitats pròpies.

5. Durada del Tractament i termini de conservació de les dades

El responsable tractarà les dades personals dels usuaris mentre aquestes siguin necessàries per al servei i / o fins que l’usuari sol·liciti l’esborrat dels mateixos.

En qualsevol cas, i encara que l’usuari sol·liciti l’esborrat de les seves dades, ÀLBUM podrà conservar-les i mantenir-les, sota el degut bloqueig, durant el termini necessari per complir les nostres obligacions legals i per a la seva posada a disposició de les autoritats amb competència en les diferents matèries que siguin d’aplicació.

6 Transferències internacionals de dades

El tractament de les dades dels usuaris no està subjecte a transferències internacionals de dades. No obstant l’anterior, en el cas que es requerís, el Responsable s’ha d’assegurar que aquests tractaments de dades es protegeixin sempre amb les garanties oportunes, que podran incloure:

– Clàusules Tipus aprovades per la UE: Es tracta de contractes aprovats pel regulador Europeu, i que proporcionen les garanties suficients per garantir que el tractament compleix amb els requisits establerts pel Reglament Europeu de Protecció de Dades.

– Certificacions dels tercers: Per exemple, el Privacy Shield, acord marc entre la UE i els Estats Units que estableix un marc estandarditzat per al tractament de dades d’acord amb els requisits del Reglament Europeu de Protecció de Dades.

7. Elaboració de perfils i tractaments automatitzats de dades

Per a alguns serveis, el Responsable pot tractar les seves dades personals utilitzant mitjans automatitzats. Això vol dir que determinades decisions es prenen de forma automàtica sense intervenció humana.

Altres tractaments que podem dur a terme és elaborar un perfil amb la finalitat de predir el seu comportament a la web, mostrant-li a la pàgina principal productes que puguin ser del seu interès, en base a les preferències que hagi demostrat mitjançant la seva navegació, o informació obtinguda a través de les cookies. Per configurar les vostres cookies tal com s’especifica a la Política de Cookies

8. Exercici de drets

La legislació vigent atorga una sèrie de drets als usuaris per raó del tractament de les seves dades, les quals es resumeixen a continuació:

1. Dret d’accés: l’usuari tindrà dret a conèixer les seves dades personals tractades pel Responsable i les finalitats.

2. Dret de rectificació: l’usuari pot sol·licitar la rectificació de les seves dades en qualsevol moment.

3. Dret de supressió: l’usuari podrà sol·licitar, en qualsevol moment, que les seves dades personals siguin suprimides dels fitxers del Responsable. No obstant això, i tal com vam indicar en l’apartat de conservació de dades, en determinades circumstàncies, el compliment de la legislació vigent pot impedir l’efectiu exercici d’aquest dret.

4. Dret d’oposició: l’usuari podrà oposar-se al tractament de les seves dades en relació amb qualsevol de les finalitats amb què el Responsable tracti les seves dades, d’acord amb les polítiques de privacitat aplicables en cada cas.

5. Dret de limitació del tractament: l’usuari podrà sol·licitar la limitació del tractament en els següents casos:

a. Si considera que les dades no són correctes o exactes;

b. Si considera que no s’estan tractant les seves dades de forma legítima, però prefereix que limitem el tractament dels mateixos a la seva eliminació;

c. Si les dades ja no ens són necessàries d’acord amb la finalitat per als quals van ser recollides, però necessita que es conservin per a interposar reclamacions legals;

d. Si, havent exercit el dret d’oposició a algun tractament, està pendent de resposta al respecte per part del Responsable.

6. Dret a la portabilitat de les seves dades: l’usuari tindrà dret a, sempre que sigui possible tècnicament i sigui raonable, sol·licitar que les dades personals que hagi proporcionat directament siguin comunicades a un altre responsable del tractament.

Malgrat que les dades s’hagin recollit mitjançant consentiment, l’usuari podrà revocar-lo en qualsevol moment, sense que tingui conseqüències per a aquest més enllà de, segons el dret exercit, no poder prestar determinats serveis.

L’exercici dels drets que l’usuari té podrà fer-lo efectiu dirigint-se a ÀLBUM a través d’algun dels següents mitjans, acompanyant còpia del seu DNI o document identificatiu equivalent:

(i). Correu electrònic que haurà de dirigir a l’adreça info@webdelalbum.org

(ii). Correu postal dirigit a l’Associació d’Editors de Llibres Àlbum situada en C / Sant Agustí 6, baixos, 08012 Barcelona

L’usuari podrà realitzar consultes o suggeriments en relació amb el tractament de les seves dades de caràcter personal dirigint-se a les adreces facilitades per a l’exercici dels drets.

L’usuari, podrà presentar una reclamació davant l’autoritat competent en matèria de protecció de dades si considera que no s’han tractat les seves dades de forma lícita o que no s’han atès les seves sol·licituds o drets.

A Espanya, aquesta autoritat competent és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades.